Ενίσχυση Covid-19 από ΕΠΑνΕΚ για KV Advertising and Content Services

Η επιχείρηση KV Advertising and Content Services, συντομογραφικά διακριτικού τίτλου KVACS, ενισχύθηκε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης Covid-19.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ενίσχυση Covid-19Η παρούσα δημοσίευση γίνεται προς ενημέρωση του κοινού για τη λήψη ενίσχυσης και είναι υποχρεωτική.

Repayable Advance Scheme RAS on Covid-19 support European Union GreeceΗ ενέργεια της Επιστρεπτέας Προκαταβολής εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΠ 2014-2020 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία που πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.