Έρχονται κυρώσεις για παράνομα παίγνια στην Ελλάδα

Αν και προσωρινό, το θεσμικό πλαίσιο παράλληλου ηλεκτρονικού στοιχηματισμού ιδιωτικής πρωτοβουλίας θωρακίζεται.

Από την 1η Μαρτίου τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις που κάνουν λόγο για αυστηρότατες κυρώσεις για όσους δεν έχουν καμία άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στον ελλαδικό χώρο. Η ΕΕΕΠ ζητά ακόμη και την πιστοποίηση των χώρων αναψυχής που φιλοξενούν οποιουδήποτε είδους μηχανήματα που δίνουν πρόσβαση σε παίγνια που διοργανώνουν και σε στοιχηματικά μπουκέτα που προσφέρουν νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες.

Η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)», θέλει για μια ακόμα φορά να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους του κλάδου των ηλεκτρονικών τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2015 συμπληρώνονται έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της με αριθμό 110/2/20.06.2014 (Β 1801) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα» όπως ισχύει.

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις κείμενες διατάξεις, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2015, τίθενται σε πλήρη ισχύ οι ποινικές διατάξεις και οι διατάξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για όσους δεν έχουν λάβει πιστοποίηση  των παιγνιομηχανημάτων, των παιγνίων και
των καταστημάτων τους.

Σημειώνεται ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.4002/2011:

1. Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή/και  πιστοποίηση. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια ή/και πιστοποίηση, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.

Παράλληλα, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του παραπάνω νόμου:

2. Τα κάθε είδους παιγνιομηχανήματα ή/και εξοπλισμός ή/και μέσα διεξαγωγής παιγνίων, που καταλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω ελέγχων, να μην διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα όργανα που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς.

Πέραν και επιπλέον των παραπάνω συνεπειών η διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων που δεν είναι πιστοποιημένα, ή που διεξάγονται από μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα ή σε μη πιστοποιημένα καταστήματα έχει χαρακτηρισθεί από τους υφιστάμενους Κανονισμούς ως παράβαση πολύ υψηλής σπουδαιότητας και επισύρει πρόστιμο 50.000 ευρώ, ανά παράβαση.

Η προθεσμία που εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου 2015 έχει ορισθεί, όπως προαναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, από τον νόμο και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασής της από την ΕΕΕΠ.

Ως εκ τούτου, και δεδομένων των σημαντικών συνεπειών που θα επέλθουν στην περίπτωση που δεν ληφθούν οι προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, η ΕΕΕΠ καλεί όλους όσους, ενδεχομένως, δεν έχουν προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να πιστοποιηθούν, να το πράξουν άμεσα.

Η ΕΕΕΠ βρίσκεται στη διάθεση του κλάδου για κάθε σχετική βοήθεια και υποστήριξη, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Επιτροπή το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου.